UVJETI KORIŠTENJA
1. Internetska stranica www.topchair.hr i brand TopChair je autorskim pravom zaštićen brand u vlasništvu tvrtke Kvam sistem d.o.o., Koledovčina ulica 3, 10000 Zagreb.
2. Nositelj svih prava na Internet stranici www.topchair.hr (dalje: Internet stranica) je društvo Kvam sistem d.o.o..
3. Kvam sistem d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice www.topchair.hr te pruža uslugu internet prodaje roba i usluga putem iste na način uređen ovim Uvjetima poslovanja.
4. Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i Kvam sistem d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.
5. Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.topchair.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
6. Kvam sistem d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja Uvjeta Kvam sistem d.o.o. ne odgovara. Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici, te vrijede za sve korisnike.
7. Jezik komunikacije na www.topchair.hr je hrvatski književni jezik, te engleski jezik.
8. Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja uslugama i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet prodaje robe putem stranice topchair.hr upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta. Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici. Prilikom narudžbe i kupovine proizvoda sa web stranice www.topchair.hr smatra se da ste upoznati i suglasni s ovim uvjetima poslovanja, u suprotnom Kvam sistem d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti.

POJMOVI:
9. Neki pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:
10. Internet stranica označava Internet stranicu www.topchair.hr.
11. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje. Pojam korisnik uključuje registriranog korisnika i korisnika kupca.
12. Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluga na Internet stranici.
13. Korisnik kupac je korisnik koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Kvam sistemu, te isplati kupoprodajnu cijenu.
14. Usluga Internet prodaje je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda i usluga na Internet stranici.
15. Prodavatelj je Kvam sistem d.o.o. Koledovčina ulica 3, 10000 Zagreb, a kupac je osoba koja naručuje proizvode ponuđene na web stranici www.topchair.hr, te izvršava plaćanje naručenih proizvoda ponuđenim načinima plaćanja. Kupac se može registrirati odmah na početku korištenja web stranice ili nakon odabira proizvoda i stavljanja u košaricu. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

UVJETI KORIŠTENJA
16. Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja topchair.hr Internet stranice korisnik bez obzira na način korištenja pristaje na korištenje sadržaja i usluga Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.
17. Korištenje usluga topchair.hr Internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama. Korištenje usluga Internet prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost Kvam sistem d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.
18. Kvam sistem d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena Kvam sistem d.o.o. ne odgovara. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.
19. U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta Kvam sistem d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama Internet prodaje u odnosu na tog korisnika.

OGRANIČENA KORIŠTENJA
20. Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.
21. Korisnik se posebno obvezuje da neće:
• unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivno pravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično
• unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično
• koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba
• mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici
22. Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje Kvam sistem d.o.o..
23. Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje Kvam sistem d.o.o. istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati (“download”) određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.
24. Podaci, uključujući i fotografije stavljene (“upload”) na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo Kvam sistem d.o.o.
25. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom Kvam sistem d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge Internet prodaje.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
26. Kvam sistem d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga Internet prodaje.
27. Kvam sistem d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se Kvam sistem d.o.o. u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.
28. Kvam sistem d.o.o. ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
29. Kvam sistem d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi Internet prodaje.

SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI
30. Kvam sistem d.o.o., putem topchair.hr Internet prodaje, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta).
31. Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem topchair.hr Internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
32. Ponudu Kvam sistem d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između Kvam sistem d.o.o. i korisnika.
33. Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude Kvam sistem d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:
• odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
• odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem elektroničke pošte
• odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN
34. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.
35. Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.
36. Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).
37. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, a izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
38. Korisnik je obvezan čuvati tajnost podataka o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te u potpunosti odgovara za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom, kao i svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegovog korisničkog računa, sve dok društvo Kvam sistem d.o.o. ne obavijesti o neautoriziranom korištenju ili sumnji o takvom korištenju.
39. Registracijom korisnik potvrđuje:
• kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje
• potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
• izričitu suglasnost Kvam sistem d.o.o. za obrađivanja danih osobnih podataka, i to za potrebe evidencija Kvam sistem d.o.o. te pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o korisnicima u svrhu unapređenja usluga, te obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i suglasnost društvu Kvam sistem d.o.o. za dostavom danih osobnih podataka u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Kvam sistem d.o.o., te sprječavanja eventualnih zlouporaba.

NARUDŽBA PUTEM WEB TRGOVINE
40. Kupac naručuje jedan ili više proizvoda na način da za taj proizvod odabere jednu ili više ponuđenih opcija, te isti stavlja u košaricu. Nakon toga slijedi proces plaćanja u kojem kupac upisuje osnovne podatke vezane uz adresu dostave naručenih proizvoda, adresu dostave računa, te načine dostave, montaže ili samo preuzimanja, te načina plaćanja. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere način plaćanja i odabere gumb Naručite. Kupcu će na mail koji je naveo prilikom registracije stići mail o zaprimljenoj narudžbi. Ovisno o načinu plaćanja, narudžba će postati aktivna nakon što prodavatelj zaprimi potvrdu o uplati. Prilikom plaćanja narudžbe kupac u svrhu plaćanja upisuje broj narudžbe koju je primio na mail.

NAČIN PLAĆANJA
41. Sve cijene proizvoda i usluga na www.topchair.hr uključuju PDV te su izražene u valuti EUR.
42. Na TopChair web stranici naručene proizvode možete platiti Internet bankarstvom, općom uplatnicom ili virmanom, pouzećem, odnosno prilikom preuzimanja robe od dostavne službe, te putem debitnih i kreditnih kartica.
43. Prilikom odabira plaćanja putem Internet bankarstva na email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za plaćanje (IBAN, broj narudžbe i predmet narudžbe). Putem svog Internet bankarstva sada možete realizirati plaćanje svoje narudžbe. Plaćanje se vrši na PBZ IBAN: HR7623400091110638191 Kvam sistem d.o.o., Zagreb, a u svrhu plaćanja upišite broj narudžbe.
44. Prilikom plaćanja općom uplatnicom ili virmanom u poslovnicama Fina-e ili Pošte, ispunite odgovarajuća polja i platite na način kao što inače plaćate svoje režijske račune.
45. Prilikom plaćanja pouzećem naručenu robu dostaviti će dostavna služba na dogovorenu adresu preuzimanja. Pri tome naručena roba plaća se u gotovini direktno dostavnoj službi i to u maksimalnom iznosu od 663,61 EUR.
46. Ukoliko imate aktivan PayPal račun, naručenu robu možete platiti putem svjetski popularnog servisa PayPal.
47. Proizvode na našoj web stranici možete platiti debitnim ili kreditnim karticama jednokratno ili na rate.
• Diners kartica 2-12 rata
• PBZ Visa Premium 2-12 rata

• Full 3D Maestro PBZ 2-6 rata

48. Korištenjem usluga topchair.hr Internet prodaje registrirani korisnik potvrđuje potpunost, točnost i istinitost osobnih podataka, te kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje.
49. U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama glave VIII. Uvjeta društvo Kvam sistem d.o.o. pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

UVJETI DOSTAVE ZA NARUDŽBE PUTEM WEB SHOPA
50. U ponudi imamo nekoliko načina preuzimanja kupljenih proizvoda, ovisno o odabranoj opciji tijekom kreiranja narudžbe ili u razgovoru sa prodajnim osobljem. Kupac osobno može preuzeti naručenu robu u skladištu TopChair tijekom radnog vremena, ali uz obaveznu prethodnu najavu kako bi se naručeni proizvodi i potrebna dokumentacija (dostavnica, račun) mogla pripremiti za preuzimanje.
51. Isporuka naručenih proizvoda preko web stranice www.topchair.hr odvija se na jednoj adresi i to onoj koju je kupac odredio prilikom kreiranja narudžbe na web stranici ili u komunikaciji sa prodajnim osobljem. Isto tako naručene proizvode dostavljamo putem službene dostave Kvam sistema ili putem dostavne službe s kojim Kvam sistem d.o.o. ima ugovor. Kupac će pravovremeno biti informiran o terminima dostave. Ukoliko kupac ne preuzme narudžbu u dogovoreno vrijeme, dostava će se ponoviti u prvom sljedećem slobodnom terminu, sve u dogovoru sa kupcem.
52. Troškovi dostave nisu uračunati u cijenu proizvoda. Za narudžbe iznad 270 EUR trošak dostave snosi prodavatelj. Cijena dostave na jednu adresu za proizvode naručene putem web shopa i to za područje Republike Hrvatske iznosi 9 EUR. Dostava za narudžbe na jednu adresu, iznad 270 EUR je besplatna. Naručeni proizvodi dostavljaju se nemontirani, u originalnom tvorničkom pakiranju, osim ako montaža stolice nije dogovorena putem web sučelja ili putem sektora prodaje. Montažu naručenih proizvoda moguće je naručiti i naknadno, montaža kao usluga iznosi 9 EUR.
53. Ovi uvjeti dostave vrijede isključivo za narudžbe putem web shopa www.topchair.hr.

ISPORUKA
54. Dostava naručenih proizvoda obavlja se na teritoriju Republike Hrvatske, a dostavu obavlja sektor logistike i dostave iz Kvam sistema i dostavna služba s kojom Kvam sistem d.o.o. ima ugovor.
55. Proizvodi se pakiraju na način da prilikom transporta postoji minimalna mogućnost oštećenja. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave.

REKLAMACIJE I POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA
56. Prodavatelj se obavezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda koji se nalaze na web stranici www.topchair.hr. Slika koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda (nijanse boje, prikazane opcije stolice na slici, postavke monitora…).
57. Prema Zakonu o zaštiti potrošača u slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan isporučenom robom, istu može, ne navodeći razlog, zamijeniti ili vratiti (o svom trošku) u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka robe, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži.
58. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti Kvam sistem d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Kvam sistem d.o.o., Koledovčina ulica 3, 10000 Zagreb, sa naznakom – Povrat robe, i napisanim razlogom povrata ili elektroničkom poštom na info@topchair.hr, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti ovdje. Potrebno ga je ispuniti i poslati elektroničkom poštom na info@topchair.hr.
59. Za krivo naručenu robu, Kvam sistem d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA
60. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvo Kvam sistem d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
61. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu (uplatom na račun ili kartičnom transakcijom), a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. U slučaju plaćanja pouzećem/gotovinom prilikom preuzimanja, korisniku društvo Kvam sistem d.o.o. vrši povrat sredstava transakcijskom uplatom na račun, prema pismenim putem zaprimljenim podacima o računu u IBAN formi na koji će se izvršiti transakcija. Povrat novca društvo Kvam sistem d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad. Kvam sistem d.o.o. će u roku od 14 dana izvršiti povrat novca na račun kupca koji je naveden u Obrascu za jednostrani raskid Ugovora.
62. Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Kvam sistem d.o.o., Koledovčina ulica 3, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kvam sistem d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.
63. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
64. Pravo na zamjenu robe ili povrat robe u zamjenu za novac o našem trošku možete koristiti u sljedećim slučajevima:
65. isporuka robe koja nije naručena,
66. isporuka robe koja ne odgovara opisu proizvoda na web stranici internet trgovine topchair.hr
67. isporuka robe koja ima vidljive greške ili oštećenja.
68. U gore navedenim slučajevima u obrascu o jednostranom raskidu ugovora uz naziv proizvoda trebate navesti i opravdan razlog za povrat ili zamjenu, a izjavi priložiti dokaz. U svim drugim slučajevima izravne troškove povrata robe snosite sami.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
69. U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose Kvam sistem d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.
70. Kvam sistem d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, odnosno u trenutku predaje proizvoda korisniku, bez obzira je su li društvu Kvam sistem d.o.o. nedostatci bili poznati. Kvam sistem d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Kvam sistem d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
71. Korisnik je dužan obavijestiti Kvam sistem d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika (reklamacija proizvoda).
72. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:
• na brojeve telefona: 01 203 2015
• na e-mail adresu: info@topchair.hr
• na adresu: Kvam sistem d.o.o., Koledovčina ulica 3, 10000 Zagreb

73. Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio Kvam sistem d.o.o. o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka).
74. U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ukoliko se dokaže kako korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi društvo Kvam sistem d.o.o..
75. Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a korisnik uz vraćeni proizvod mora priložiti i izvornik računa i jamstva (ukoliko postoji).
76. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja vraćenog proizvoda provest će se vještačenje proizvoda.
77. U slučaju opravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem korisnik ima pravo na raskida ugovora uz povrat cijene reklamiranog proizvoda ili pravo na zamjenu reklamiranog proizvoda, a sve troškove povrata reklamiranog proizvoda, kao i troškove zamjene reklamiranog proizvoda snosi društvo Kvam sistem d.o.o..
78. Korisnik gubi prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju neopravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem ili ako se utvrdi kako je uzrok nedostatka reklamiranog proizvoda neadekvatno rukovanje ili uporaba proizvoda od strane korisnika.
79. Neopravdano reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano obrazloženje o razlozima neopravdanosti reklamacije.
80. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
81. U slučaju postojanja vidljivih oštećenja/nedostataka na pakiranju pošiljke korisniku se preporuča odbiti preuzimanje iste jer postoji i mogućnost oštećenja/nedostatka samog proizvoda unutar pakiranja.
82. Odbijanjem primitka pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti društvu Kvam sistem d.o.o. uz napomenu da pakiranje pošiljke sadrži oštećenje/nedostatak.
83. U slučaju isporuke proizvoda koji ne odgovara naručenom proizvodu (isporuka nekog drugog proizvoda), a koja je moguća uslijed pogrešaka prilikom pakiranja proizvoda korisnik koji je proizvod uredno i pravodobno reklamirao pridržava prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.
84. Po zaprimanju reklamacije korisnika zbog neizvršene isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u roku za isporuku proizvoda korisnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja reklamacije biti pisano obaviješten o razlozima neisporuke i načinu rješavanja reklamacije.

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)
85. Odgovornost proizvođača te odgovornost Kvam sistem d.o.o. kao prodavatelja za ispravnost prodane stvari uređena je odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o jamstvu za ispravnost prodane stvari te uvjetima jamstva određenim od strane pojedinog proizvođača.
86. Jamstvo obvezuje proizvođača i Kvam sistem d.o.o. pod uvjetima pod kojima je dano, a koji uvjeti jamstva proizvođača su naznačeni uz svaki proizvod i korisniku dostupni na Internet stranici. Pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti za nedostatke stvari.
87. Jamstvo se daje u obliku izdanog računa za kupljeni proizvod. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. Korisnik ostvaruje prava iz jamstva isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista a koje je dužan čuvati za trajanja jamstvenog roka.
88. U slučaju neispravnosti proizvoda za kojeg je izdan jamstveni list korisnik može tijekom jamstvenog roka zahtijevati popravak proizvoda u razumnom roku ili po proteku tog roka predaju ispravnog proizvoda umjesto popravka stvari.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
89. U svrhu pristupanja i/ili korištenja sadržaja Internet stranice Kvam sistem d.o.o. može prikupljati samo one osobne podatke korisnika (ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa) koje mu isti dobrovoljno dostavi, a prikupljene podatke može obrađivati i koristiti samo uz privolu korisnika i u svrhe određene Uvjetima.
90. Smatra se da je korisnik u trenutku pristanka na davanje osobnih podataka pristao i na obradu i korištenje danim podacima u svrhe predviđene Uvjetima.
91. Prikupljene podatke Kvam sistem d.o.o. koristit će isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga topchair.hr Internet prodaje, i to bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Kvam sistem d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja topchair.hr Internet prodaje od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja, te takve podatke koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
92. Podaci o broju kreditne kartice korisnika se ne pohranjuju, jer Kvam sistem d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, a koja enkripcijom štiti podatke korisnika.
93. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, te će u tu svrhu Kvam sistem d.o.o. omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima.
94. Povodom zahtjeva korisnika za uklanjanjem njihovih osobnih podataka Kvam sistem d.o.o. će iste ukloniti, pridržavajući pravo onemogućavanja pristupa i/ili korištenja određenim sadržajima Internet stranice u odnosu na te korisnike.
95. Uvjeti su objavljeni 08.04.2020. godine na www.topchair.hr

PODNOŠENJE PRIGOVORA
96. Prigovore i žalbe u pismenom obliku možete poslati na mail adresu info@topchair.hr, a odgovor ćete zaprimiti najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora. Kupac ima pravo na raskid ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.

ZAŠTITA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
97. Prodavatelj se obvezuje da će štititi privatnost svih svojih kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini i drugim zakonima Republike Hrvatske. Prodavatelj će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim kupcima. Prodavatelj će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe, kao i za zakonski dopuštene potrebe.
98. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavamo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora načina upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koriste za marketinške kampanje.
99. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Kvam sistem d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Kvam sistem d.o.o. ne odgovara za štetu nastalu upisivanjem tuđih osobnih podataka. Napominjemo da je strogo zabranjeno korištenje i upisivanje tuđih osobnih podataka i stoga imamo pravo dobivene informacije ustupiti lokalnim i međunarodnim nadležnim službama ukoliko to bude potrebno i ukoliko sudskim putem dobijemo zahtjev za ustupanje istih.
100. Web stranica www.topchair.hr sadrži određene poveznice na druge web stranice koje nisu u vezi sa topchair.hr, a pri tome ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu osobnih i drugih podataka na tim web stranicama, te potičemo korisnike da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja i koristi njihove osobne podatke.